Еднофамилна жилищна сграда на “Славейка” гр. Сопот

Еднофамилна жилищна сграда на “Славейка” гр. Сопот, 1992-1993 г. Сградата е разположена в централната част на града в близост до историческия музей на Иван Вазов. Къщата има пряка връзка с пешеходната зона, предназначена за отдих на гражданите. На долния етаж са разположени офиси и магазини с големи витрини, които са част от уличното пространство. Функционалната схема е направена в характерния за епохата на Възраждането стил – в кръг около централно разположената дневна се намират останалите помещения. Близко разположените сгради от епохата на Българското възраждане (Метоха, Манчов дом, Манастирския комплекс и др.) са повлияли на архитектурата на ансамбъла. Използваните строителни материали: бяла шлайфана мазилка, дърво и камък, са характерни за тази епоха. Архитектурната композиция е подчинена на идеята за доразвитие на характерните за епохата елементи – стрехи, открити балкони, арки и др. Това е начин за продължение на архитектурно-строителните традиции в град Сопот.

Клиент: Славейка
Разгъната площ: 230 кв. м.

1
2
3